GNU.WIKI: The GNU/Linux Knowledge Base

  [HOME] [HowTo] [ABS] [MAN1] [MAN2] [MAN3] [MAN4] [MAN5] [MAN6] [MAN7] [MAN8] [MAN9]

 


 Latvian HOWTO
 Artis Trops <mailto:hornet@navigators.lv>
 v1.5, 2002-06-19

 �� dokumenta m�r�is ir kop�giem sp�kiem ieg�t latvie�u valodas atbal�
 stu oper�ciju sist�m� Linux. Note to English readers: The aim of this
 document is to describe GNU/Linux localization issues specific for
 Latvian users.
 ______________________________________________________________________

 Table of Contents


 1. Priek�v�rds

 2. Xlogi (Xwindow)

   2.1 Nepiecie�amie faili
   2.2 Liekam visu sav�s viet�s
   2.3 Fonti

 3. Konsole

   3.1 Nepiecie�amie faili
   3.2 Liekam visu sav�s viet�s
   3.3 Latvie�u valoda k� noklus�t� konsoles valoda
   3.4 Da�u programmu piel�go�ana darbam latvie�u valod�

 4. Netscape

   4.1 Nepiecie�amie faili
   4.2 Liekam visu sav�s viet�s

 5. NLS

   5.1 Latvie�u lok�les
   5.2 Failu nosaukumi

 6. GNOME & KDE

   6.1 GNOME
    6.1.1 Liekam visu sav�s viet�s
   6.2 KDE
    6.2.1 �sa instrukcija probl�mu nov�r�anai

 7. GNU Br�v�s Dokument�cijas Licence

 8. GNU Free Documentation License ______________________________________________________________________


  Copyright (c) 2001 Artis Trops.
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
  under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
  or any later version published by the Free Software Foundation;
  with the Invariant Section being "Priek�v�rds", with no
  Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
  A copy of the license is included in the section entitled "GNU
  Free Documentation License".  Autorties�bas (c) 2001 Artis Trops.
  Tiek dota at�auja kop�t, izplat�t un/vai modific�t �o dokumentu saska��
  ar GNU Br�v�s Dokument�cijas Licences, Versijas 1.1 vai jebkuras v�l�kas
  versijas, kuru public�jis Br�v�s Programmat�ras Fonds, nosac�jumiem;
  ar Bezvariantu Paragr�fu "Priek�v�rds", bez Pirm�-V�ka Tekstiem
  un bez Aizmugur�j�-V�ka Tekstiem.
  Licences kopija ir iek�auta paragr�f� ar nosaukumu "GNU
  Br�v�s Dokument�cijas Licence". 1. Priek�v�rds

 Katrs Linux lietot�js Latvij� ir sask�ries ar sekojo�u probl�mu: m�su
 iecien�tajai oper�ciju sist�mai nav latvie�u valodas.. Ar�
 inform�cijas par to, k� Linuxam iem�c�t run�t ar mums latviski, ir vai
 nu �oti maz, vai ar�, ja kaut ko tom�r izdodas samekl�t, t� ir
 lietot�jiem gr�ti saprotama, un ar latvisko�anas realiz��anu s�kas
 probl�mas. �o probl�mu tad ar� kop� cent�simies risin�t.

 �is Latvian-HOWTO ir tapis sadarb�b� ar LL10NT (Latvian Localization
 Team) <http://linux.ma-1.lv/ll10nt>, t�p�c, ja rodas k�das probl�mas
 vai jaut�jumi sakar� ar Linux latvisko�anas liet�m, griezieties p�c
 pal�dz�bas LL10NT forum� vai ar� IRCnet kan�l� #ll10nt. Savu iesp�ju
 robe��s cent�simies rast risin�jumu. Protams, visi m��i aicin�ti ar�
 piebiedroties LL10NT komandai un darboties t�, lai latvie�u valodas
 atbalstu Linux oper�ciju sist�m� padar�tu v�l pla��ku un lab�ku.
 Grib�tu v�l piebilst un atg�din�t, ka �is Latvian-HOWTO ne tuvu nav
 perfekts un pabeigts, t�p�c v�los, lai j�s zi�otu, ja atrodiet �eit
 k�du k�du. Neturiet ar� sveci zem p�ra, ja ziniet, k� latvisko�anu
 Linux� var�tu padar�t v�l efekt�v�ku un �rt�ku.

 T� k� mums visiem ne sevi��i pat�k las�t garus un apnic�gus tekstus
 par t�mu, kuru var pateikt p�ris v�rdos, pie tam visu vienm�r gribas
 �tri un uzreiz, cent��os �o Latvian-HOWTO saglab�t iesp�jami �s�ku un
 skaidr�ku ar m�r�i, lai j�s maksim�li �s� laik� var�tu str�d�t Linux�,
 lietojot latvie�u valodu. Saturu m��in��u izkl�st�t viegli saprotam�
 valod�, lai p�c iesp�jas padar�tu visai sare���to latvisko�anas
 proced�ru vienk�r��ku un saprotam�ku katram.

 Pats gan es dotaj� br�d� lietoju Linux Mandrake. Ceru, ka �eit
 aprakst�tie padomi str�d�s bez probl�m�m ar� citos distribut�vos.
 Katr� zi�� par savu latvisko�anas pieredzi (labu vai sliktu) darb� ar
 cit�m Linux distrib�cij�m zi�ojiet.

 Latvian-HOWTO jaun�k� versija atrodama http://linux.ma-1.lv/ll10nt
 <http://linux.ma-1.lv/ll10nt>.

 Pateicos visiem tiem, kuri ar sav�m idej�m, kritiku un atbalstu ir
 devu�i ieguld�jumu gan �� dokumenta pilnveid�, gan ar� latvie�u
 valodas atbalstam atv�rt� un br�v� koda programmat�r�s.

 Bet.. k� Andris Maiziks aka Andzha ir teicis - neaizmirstiet, ka
 datori ir eksperiment�la zin�tne..

 T�tad - ieteikumi, labojumi un papildin�jumi laipni gaid�ti... un uz
 priek�u!


 2. Xlogi (Xwindow)

 2.1. Nepiecie�amie faili

 Lai realiz�tu latvie�u valodas atbalstu X11 vid�, jums b�s
 nepiecie�ami sekojo�ie faili:
 � lv (ja v�laties rakst�t ar labo Alt tausti�u)

 � lva (ja v�laties rakst�t ar apastrofa ' tausti�u)

 � lvt (ja v�laties rakst�t ar tildes ~ tausti�u)

 � Compose

 Tie atrodami �eit: X-files.tar.gz
 <http://linux.ma-1.lv/ll10nt/Latvian-HOWTO/files/X-files.tar.gz>


 2.2. Liekam visu sav�s viet�s

 Tagad, kad vajadz�gie faili ir ieg�ti, nepiecie�ams tos salikt �staj�s
 viet�s.

 Piez�me: Ja lietojat k�du no p�d�j�m XFree86 versij�m (s�kot ar
 4.1.0), j�s jau varat latviski rakst�t bez jebk�das papildus failu
 modific��anas, specifisko rakstz�mju ieg��anai izmanotojot labo Alt -
 lai �o iesp�ju aktiviz�tu, izpild�m komandu setxkbdmap lv.

 Izv�lamies sev pie�emam�ko speic�l�s rakstz�mes ieg��anas veidu un
 kop�jam attiec�go failu nor�d�taj� direktorij�, piem�ram:    # cp lv /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/ Dom�ju, ka b�tu lieki atg�din�t, ka, lai veiktu nepiecie�am�s
 darb�bas, ir j�b�t root ties�b�m.

 Lai aktiviz�tu m�m� tausti�a pareizu darb�bu, attiec�gaj� viet�
 kop�jam failu Compose. Ta�u �eit ir viena nianse. Ja savu Linuxu esiet
 instal�ju�i izmantojot anglisko saskarni, tad visticam�k, ka lok�les
 ir p�c noklus�juma iesl�gtas iso8859-1 re��m�. Ta�u, ja instal�j�t t�,
 ka instal�cijas process notika latvie�u valod�, k� to dar�ju es, tad
 lok�les p�c noklus�juma jau pareizi ir iesl�gtas iso8859-13 re��m�.
 Izejot no j�su konkr�t�s situ�cijas tad ar� tur kop�jam failu Compose.
 Ja ne nieka no augst�kmin�t� nesaprat�t, tad lab�k iekop�jiet Compose
 abos lok�les variantos - dro�s paliek nedro�s - un gan jau nekas
 slikts nenotiks.. ;->    # cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-1/
    # cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-13/ Kad tas ir izdar�ts, izpild�m jau iepriek�min�to komandu setxkbmap lv
 (lv viet� var b�t ar� lva vai lvt - atkar�b� no j�su izv�les) un
 m��in�m kaut ko uzrakst�t latviski.

 Ja tests ir izdevies, tad j�s noteikti v�l�sieties saglab�t latvie�u
 valodu Xwindow sist�m� un padar�t to pieejamu un izmantojamu ar� p�c
 datora vai Xu p�rstart��anas, t�p�c papildus ir j�modific�
 /etc/X11/XF86Config-4 fails (ja lietojam XFree86 4.x.x) t�, lai ieg�tu
 Option "XkbLayout" "lv". Piem�rs: Section "InputDevice"
   Identifier "Keyboard1"
   Driver   "Keyboard"
   Option   "AutoRepeat" "250 30"
   Option   "XkbRules"  "xfree86"
   Option   "XkbModel"  "pc105"
   Option   "XkbLayout" "lv"
 EndSection Piez�me: Ja lietojat XFree86 3.x.x versiju, t� k� prim�ro izmantos
 failu /etc/X11/XF86Config. Piem�rs:    Section "Keyboard"
      Protocol    "Standard"
      XkbKeycodes   "xfree86"
      XkbTypes    "default"
      XkbCompat    "default"
      XkbSymbols   "us(pc105)"
      XkbGeometry   "pc"
      XkbRules    "xfree86"
      XkbModel    "pc105"
      XkbLayout    "lv"
    EndSection 2.3. Fonti

 No �� br�a latvie�u teksta ievades sist�mai vajadz�tu str�d�t, ta�u,
 lai gaid�tais rezult�ts tiktu atbilsto�i att�lots ar� uz ekr�na, ir
 nepiecie�ami fonti, kuri atbalsta iso8859-13 kod�jumu vai Unicode.
 Linux� iesp�jams ar� str�d�t ar True Type fontiem. Detaliz�t�ka
 inform�cija rodama Font-HOWTO vai v�l konkr�t�k TrueType Fonts with
 XFree86 4.0.x mini-HOWTO. Pagaid�m �aj� dokument� fontu instal�cija
 aprakst�ta netiks, jo uz doto br�di tas ir �rpus Latvian-HOWTO
 uzdevuniem un m�r�iem. Iesp�jams, ka n�kotn� tiks iek�auts ar� �sais
 eksperiment�lais kurss fontu instal��an�.


 3. Konsole

 Pirms piev�r�amies konsoles latvisko�anai, grib�tu piezim�t, ka
 konsole nav termin�lis X logos.. Konsoli ieg�stam, piespie�ot
 Ctrl+Alt+Fn, kur Fn - k�ds no funkciju tausti�iem.


 3.1. Nepiecie�amie faili

 �oti iesp�jams, ka visi minim�li nepiecie�amie faili konsoles
 latvisko�anai jau atrodas j�su dator�
 (/usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/lv-latin7.kmap.gz un
 /usr/lib/kbd/consolefonts/tlat7.psf.gz vai lat7-14.psf.gz) un neko
 papildus kop�t nav nepiecie�ams. Ja jums to nav, tad noder�s �� failu
 pakotne:


 � konsole-files.tar.gz <http://linux.ma-1.lv/ll10nt/Latvian-
   HOWTO/files/konsole-files.tar.gz>

 3.2. Liekam visu sav�s viet�s

 Pie�emot, ka izmantojam pied�v�to failu pakotni, izpild�m:    # cp lv-latin7.kmap.gz /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/
    # cp lv.psf.gz /usr/lib/kbd/consolefonts/ Tagad jaun�s iesp�jas ir nepiecie�ams aktiviz�t, t�p�c izpild�m:    $ consolechars -f lv -m straight-to-font
    $ loadkeys lv-latin7 Piez�me: Tie, kuri izmanto jau eso�os failus, pie consolechars nomaina
 lv uz savu fontu, t� viet� rakstot, teiksim, lat7-14. Ta�u es tom�r
 ieteiktu lietot fontu lv, jo tas lab�k izskat�s t�d�s programm�s, k�
 mc un cit�s.

 Tagad varam m��in�t veikt nelielu p�rbaudi, lai redz�tu, vai latvie�u
 valoda str�d� konsoles re��m�. Specifiskos latvie�u valodas simbolus
 ieg�stam, lietojot AltGr (labo Alt tausti�u) kop� ar nepiecie�amo
 rakstu z�mi.

 Lai katru reizi neb�tu j�izpilda consolechars un loadkeys, varam
 izveidot augst�kmin�to komandu saturo�u miniskriptu lvkonsole un p�c
 tam, lai to palai�ot viegli atrastu:    # cp lvkonsole /usr/local/bin 3.3. Latvie�u valoda k� noklus�t� konsoles valoda

 Uzman�bu! Zem�kaprakst�tais variants nestr�d� perfekti, kaut ar�
 �stais fonts un tastat�ras karte iel�d�jas pareizi, specifisk�s
 rakstz�mes neatt�lojas pareizi. Nepiecie�ama --acm straight-to-font
 opcijas aktiviz��ana. Ja k�ds ir pan�cis nevainojamu latvie�u
 rakst�bas darb�bu konsol� ar� p�c datora p�rstart��anas, zi�ojiet.

 B�tu �oti ne�rti katru reizi, kad vien mums ir nepiecie�ama latvie�u
 valoda konsoles re��m�, izpild�t lvkonsole. Lai konsol� var�tu vienm�r
 rakst�t latvie�u valod�, nepiecie�ams izdar�t nelielas izmai�as
 sist�mas konfigur�cijas failos.

 T�p�c redi��jam failu /etc/sysconfig/i18n t�, lai san�k    SYSFONT=lv Un attiec�gi failu /etc/sysconfig/keyboard, lai ieg�tu, ka    KEYTABLE=lv-latin7 Rezult�t� latvie�u valodas atbalsts ar� konsol� ir realiz�ts.


 3.4. Da�u programmu piel�go�ana darbam latvie�u valod�

 �aj� noda�� tiks sniegta inform�cija, k� j�izmaina da�u
 lietojumprogrammu konfigur�cijas faili, lai t�s darbotos pien�c�gi
 latvie�u valodas re��m�. Piez�me - pats gan neesmu lielu da�u
 zem�kaprakst�to darb�bu veicis, t� k�... :-> ja darbojas vai
 nedarbojas, vai jums ir padom� v�l k�das lietder�gas programmu
 konfigur�cijas failu izmai�as, kuras b�tu nepiecie�ams veikt lab�kas
 latvie�u valodas darb�bas nodro�in��anai konsoles re��m�, rakstiet man
 <mailto:hornet@navigators.lv>.


   bash:
    Ja /etc/inputrc faila uzst�d�jumi at��iras no zem�kpar�d�tajiem,
    b�tu lietder�gi pievietot savam ~/.inputrc failam:

    set meta-flag on
    set convert-meta off
    set input-meta on
    set output-meta on


   Jebkur� cit� gad�jum� tam neb�s noz�mes.


   elm:
    Pievienojiet sekojo�o savam ~/.elm/elmrc failam:

    charset = iso-8859-13
    displaycharset = iso-8859-13
    textencoding = 8bit


   Da��m elm versij�m tas var nestr�d�t. Varat ieg�t da��ju MIME
   atbalstu iek� elm, ja lietosiet metamail.


   joe:
    Palaidiet komandu k�

    joe -asis


   vai pievienojiet savam ~/.joerc failam:

   -asis   metamail:
    Iest�diet sekojo�o main�go:


    MM_CHARSET=ISO-8859-13   nn:
    Uzst�diet sav� ~/.nn/init fail�:

    set data-bits 8   pine:
    Setup -> Config Atrodiet character-set un ierakstiet
    iso-8859-13.

    Tas ir teor�tiski pareizs risin�jums, ta�u pagaid�m var rad�t
    liekas probl�mas j�su korespondentiem, t�p�c var m��in�t
    iso-8859-13 viet� rakst�t windows-1257.


   rlogin:
    Palaidiet komandu l�dz�gi k�

    rlogin -8 foo.bar.lv   sendmail:
    Pievienojiet (vai atkoment�jiet) sav� /etc/sendmail.cf fail�:

    O SevenBitInput=False
    O EightBitMode=pass8
    O DefaultCharSet=iso-8859-13   mc:
    Options -> Display bits... Iesl�dziet Full 8 bits output un
    Full 8 bits input. Neaizmirstiet saglab�t jauno konfigur�ciju.


   telnet:
    Ievietojiet ��da veida rindu sav� ~/.telnetrc fail� katrai
    adresei, kurai v�laties piesl�gties, lietojot telnet:

    <hostname> set outbinary true


   Piem�rs:

   localhost set outbinary true
   foo.bar.lv set outbinary true   tin:
    Pievienojiet sekojo�o savam ~/.tin/headers failam:    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
    Content-Transfer-Encoding: 8bit 4. Netscape

 Parasti probl�mas, ar k�d�m lietot�jiem n�kas saskarties, izmantojot
 Netscape liel� inform�cijas t�mek�a p�rl�kprogrammu, ir sekojo��s -
 vai nu lap�s, kur vajadz�tu par�d�ties tekstam latvie�u valod�, ir
 redzamas daudzas jaut�jumu z�mes, vai ar�, ja iepriek�min�to probl�mu
 kaut k� ir izdevies nov�rst, tad latvie�u burtu viet� ir redzamas
 �eburiem l�dz�gas rakstu z�mes. ��s nepiln�bas tad kop�giem sp�kiem
 cent�simies nov�rst. Protams, lai g�tu cer�to rezult�tu, ar� bez
 latvie�u ``fontiem'' neiztikt. Ja nev�laties moc�ties ar Netscape
 latvisko�anu, variet lietot Mozilla, Galeon vai citus p�rl�kus, kuriem
 latvie�u valodas pareiza att�lo�ana nevajadz�tu sag�d�t probl�mas.


 4.1. Nepiecie�amie faili

 Lai pan�ktu v�lamo rezult�tu Netscape latvisko�anas sakar�,
 nepiecie�ams mums b�s �is skripts:


 � NC_baltic <http://linux.ma-1.lv/ll10nt/Latvian-
   HOWTO/files/NC_baltic>


 4.2. Liekam visu sav�s viet�s

 Lai var�tu ar skripta pal�dz�bu veikt nepiecie�am�s izmai�as citos
 failos, ir nepiecie�amas root ties�bas. Pietam, lai var�tu NC_baltic
 skriptu "iedarbin�t", vajag to patais�t palai�amu:    $ chmod a+x NC_baltic Kad tas ir izdar�ts, palai�am ar� pa�u skriptu:    # ./NC_baltic Visur nekautr�joties atbildam ar "yes"...

 No �� br�a programmai Netscape vajadz�tu darboties k� n�kas. Iest�d�m
 Character set k� Baltic (Windows 1257) un visam vajadz�tu str�d�t.


 5. NLS 5.1. Latvie�u lok�les

 T�tad, lai tiktu pareizi att�loti laika, datuma, val�tas u.c. form�ti
 un lai var�tu sekm�gi norit�t latvisko elementu ievie�ana k� GNOME &
 KDE, t� ar� atsevi��u citu programmu lietot�ja saskarn�, nepiecie�ams
 izveidot latvie�u lok�les. Iesp�jams, ka latvie�u lok�les j�su sist�m�
 jau ir saliktas t�, k� vajag, ja lietojat Mandrake vai l�dz�gu
 distrib�ciju. Latvie�u lok��u faili atrodas /usr/share/locale/lv. Par
 to, vai ir iest�d�tas latvie�u lok�les, p�rliecinamies, izpildot
 komandu locale vai echo $LANG. Vai latvie�u lok�les ir pieejamas
 sist�mai, p�rliecinamies, izpildot locale -a|grep lv. Ja latvie�u
 lok�les jums nav, uzst�diet t�s, izmantojot j�su distrib�cijas
 pied�v�to pakotni. Ja tas nav iesp�jams, latvie�u lok�les kompil�t
 varam ar� pa�i:    # localedef -c -i lv_LV -f ISO-8859-13 lv Lai sist�ma zin�tu, ka ar �o br�di lietojamas ir latvie�u lok�les,
 redi��jam savu .bash_profile failu (pie�emot, ka lietot� �aula ir
 bash) un tam beig�s pievienojam    LANG=lv
    LC_COLLATE=lv
    LC_CTYPE=lv
    LC_MESSAGES=lv
    LC_MONETARY=lv
    LC_NUMERIC=lv
    LC_TIME=lv
    LC_ALL=lv
    export LANG LC_COLLATE LC_CTYPE LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME LC_ALL Visai sist�mai lok�les tiek defin�tas RedHat un l�dz�giem
 /etc/sysconfig/i18n, bet Debian lietot�jiem /etc/environment fail�.

 Vai viss str�d�, p�rliecin�ties varam, izpildot, piem�ram, komandu    $ cal -m 5.2. Failu nosaukumi

 �eit tiks sniegta inform�cija par to, k� aktviz�t failu nosaukumu
 pareizu att�lo�anu latvie�u valod� (tas gan vair�k attiecas uz t�d�m
 failsist�m�m, k� FAT, ISO9660, ..)    # insmod nls_cp775
    # insmod nls_iso8859-13


 Ja augst�kmin�tais neizdev�s, un ar� pa�� kodol� konkr�tais atbalsts
 jau nav iestr�d�ts, b�s nepiecie�ama kerne�a p�rkompil�cija ar
 papildus opcij�m, kas pieejamas iek� Filesystems > Native Language
 Support, ISO-8859-13 un Codepage 775 atbalstam.

 Rezult�tu varam p�rbaud�t ��di (Piem�rs):    # mount /dev/hda1 -t vfat -o codepage=775,iocharset=iso8859-13 /mnt/win_c 6. GNOME & KDE

 6.1. GNOME

 T� k� viens no LL10NT projekta virzieniem ir ar� GNOMEs po modu�u
 tulko�ana, t�p�c �aj� sada�� tiks sniegta inform�cija, kas ir j�dara
 ar po modu�iem, lai ar� GTK+ lietot�ja saskarne b�tu latvie�u valod�.
 Protams, pagaid�m v�l �eit latvie�u valodas atbalsts nav realiz�ts
 piln�b�. T�p�c �� nu ir t� reize, kur ar� j�s varat sniegt atbalstu ar
 savu l�dzdal�bu po modu�u tulko�an� - darbs b�s.

 V�l tikai nepiecie�ami ar� pa�i po modu�i, kuri ieg�stami LL10NT
 Komandas <http://linux.ma-1.lv/ll10nt/> GNOMEs statusa sekcij�.


 6.1.1. Liekam visu sav�s viet�s

 Lai po modu�i darbotos t�, k� m�s v�lamies redz�t tos darbojamies,
 nepiecie�ams tos p�rveidot par mo modu�iem:    $ msgfmt kautk�ds.po -o kautk�ds.mo Tagad, k� jau sol�ts, liekam nu jau jaunieg�tos mo modu�us sav�s
 viet�s:    # cp *.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/ 6.2. KDE

 Ar� darbs pie KDE tulko�anas rit piln� spar�. Interesenti, kas v�las
 l�dzdarboties s�k�ku inform�ciju var uzzin�t no Andzhas
 <mailto:andzha@latnet.lv>.


 6.2.1. �sa instrukcija probl�mu nov�r�anai

 Bie�i vien atrisin�jums ir jaun�k�s kde-i18n-lv pakotnes uzlik�ana, ar
 kuru tad ar� tiek realiz�ts K Desktop Environment latviskais atbalsts.

 Ja, rakstot specifisk�s latvie�u rakstz�mes KDE aplik�cij�s, to viet�
 redzat jaut�juma z�mes, sava .bash_profile faila gal� pievienojam    export LANG=lv_LV.ISO-8859-13 vai ar� sist�mas m�roga izmai�u pan�k�anai attiec�gi nomain�m main�g�
 LANG v�rt�bu fail� /etc/sysconfig/i18n.


 7. GNU Br�v�s Dokument�cijas Licence

 Versija 1.1, Marts 2000


 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed. Autorties�bas (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 Ikvienam ir �auts kop�t un izplat�t burtiskas �� licences
 dokumenta kopijas, bet main�t to nav at�auts. 0. PREAMBULA

 ��s Licences m�r�is ir padar�t rokasgr�matu, m�c�bu gr�matu vai citu
 rakst�tu dokumentu "br�vu" ��d� b�v�bas noz�m�: nodro�inot ikvienam
 tiesisku br�v�bu kop�t un t�l�kizplat�t to, ar vai bez t�
 modific��anas vai nu komerci�li, vai nekomerci�li. Otrk�rt, �� Licence
 saglab� autoram un izdev�jam iesp�ju sa�emt atzin�bu par vi�u darbu,
 neuzskatot tos par atbild�giem par citu veiktaj�m modifik�cij�m.

 �� Licence ir k� sava veida "copyleft", kas noz�m�, ka no dokumenta
 atvasin�tajiem darbiem pa�iem j�b�t br�viem t�d� pa�� noz�m�. T�
 papildina GNU Visp�r�go Publisko Licenci (GNU General Public License),
 kas ir copyleft licence, rad�ta br�vajai programmat�rai.

 M�s rad�j�m �o Licenci, lai to lietotu br�v�s programmat�ras
 rokasgr�mat�s, jo br�vajai programmat�rai ir vajadz�ga br�va
 dokument�cija: br�vai programmai b�tu j�izn�k ar rokasgr�mat�m,
 nodro�inot t�s pa�as br�v�bas, kuras programmat�ra. Bet �� Licence nav
 ierobe�ota tikai programmat�ras rokasgr�mat�m, t� var tikt lietota
 jebkuram tekstu�lam darbam, neatkar�gi no t� t�mas vai t�, vai tas
 tiek public�ts k� druk�ta gr�mata. M�s rekomend�jam �o Licenci,
 galvenok�rt, darbiem, kuru nol�ks ir instrukcijas vai nor�d�jumi.

 1. LIETOJAM�BA UN TERMINI

 �� Licence attiecas uz katru rokasgr�matu vai citu darbu, kas satur
 aiz autorties�bu �pa�nieka atrodo�os pazi�ojumu, kas nosaka, ka tas
 var tikt izplat�ts saska�� ar ��s Licences noteikumiem. "Dokuments"
 zem�k attiecas uz katru ��du rokasgr�matu vai darbu. Jebkur�
 sabiedr�bas loceklis ir licences sa��m�js un tiek uzrun�ts uz "j�s".


 Dokumenta "Modific�ta Versija" noz�m� jebkuru Dokumenta vai t� da�as
 saturo�u darbu vai nu burtiski kop�tu, vai ar izmai��m un/vai tulkotu
 cit� valod�.

 "Sekund�rais Paragr�fs" ir Dokumenta nosaukts pielikums vai s�kuma
 noz�mes paragr�fs, kur� ekskluz�vi apl�ko Dokumenta izdev�ja vai
 autora saist�bu ar Dokumenta kop�jo tematu (vai radniec�giem
 jaut�jumiem) un nesatur neko, kas var�tu tie�i ietilpt konkr�taj�
 kop�j� temat�. (Piem�ram, ja Dokuments ir pa da�ai matem�tikas m�c�bu
 gr�mata, Sekund�rais Paragr�fs nepaskaidro neko par matem�tiku.)
 Saist�bas noz�me var�tu b�t v�sturiskas saiknes ar tematu vai
 radniec�gi jaut�jumi, vai to apl�kojums no juridiska, komerci�la,
 filosofiska, �tiska vai politiska viedok�a.

 "Bezvariantu Paragr�fi" ir noteikti Sekund�rie Paragr�fi, kuru
 virsraksti k� Bezvariantu Paragr�fus saturo�i ir nor�d�ti pazi�ojum�,
 kas nosaka, ka Dokuments ir izlaists zem ��s Licences.

 "V�ku Teksti" ir noteikti, �si teksta fragmenti, kuri nor�d�ti k�
 Pirm�-V�ka Teksti vai Aizmugur�j�-V�ka Teksti pazi�ojum�, kas nosaka,
 ka Dokuments ir izlaists zem ��s Licences.

 "Caursp�d�ga" Dokumenta kopija noz�m� ma��niski nolas�mu kopiju,
 att�lotu form�t�, kura specifik�cija ir pieejama pla�ai sabiedr�bai,
 kura saturs var tikt skat�ts un redi��ts tie�i un vienk�r�i ar
 parastiem teksta redaktoriem vai (pikse�u veidojo�iem att�liem)
 parast�m kr�so�anas programm�m, vai (z�m�jumiem) k�du pla�i pieejamu
 z�m�jumu redaktoru, un t� ir piem�rota ievadei teksta format�t�jos vai
 autom�tiskai tulko�anai da��dos form�tos, kuri piem�roti ievadei
 teksta format�t�jos. Kopija, kura veidota cit�d�k k� Caursp�d�gs faila
 form�ts, kura mar��jums ticis rad�ts, lai kav�tu vai atrun�tu
 las�t�jus no sekojo��s modific��anas, nav Caursp�d�ga. Kopija, kas nav
 "Caursp�d�ga" tiek saukta par "Necaurredzamu".

 Der�gu Caursp�d�go form�tu piem�ri ietver t�ru ASCII bez mar��juma,
 Texinfo ievades form�tu, LaTeX ievades form�tu, SGML vai XML, lietojot
 publiski pieejamos DTD, un standartam atbilsto�s vienk�r�s HTML, kas
 rad�ts cilv�ciskai modifik�cijai. Necaurredzamie form�ti ietver
 PostScript, PDF, patent�t�tus form�tus, kurus var las�t un redi��t
 tikai patent�ti teksta redaktori, SGML vai XML, kam DTD un/vai
 apstr�des r�ki nav vip�r�ji pieejami, un ma��niski �ener�ts HTML, kuru
 izveidojis k�ds teksta redaktors tikai izvades nol�k�.

 "Titullapa" noz�m� druk�t�m gr�mat�m, pa�u titullapu plus t�das
 turpm�k�s lapas, kuras nepiecie�amas, lai salas�mi satur�tu to
 materi�lu, kam �� Licence pieprasa par�d�ties titullap�. Darbiem, kuru
 form�tos nav titullapas k� t�das, "Titullapa" noz�m� tekstu tuvu
 vissaredzam�kajam darba virsrakstam pirms teksta da�as s�kuma.

 2. BURTISKA KOP��ANA

 J�s varat kop�t un izplat�t Dokumentu jebkur� veid� vai nu komerci�li,
 vai nekomerci�li, nodro�inot, ka �� Licence, autorties�bu atz�mes un
 licences pazi�ojums, kur� apgalvo, ka �� Licence attiecas uz
 Dokumentu, tiek reproduc�ts vis�s kopij�s un ka j�s nepievienosiet
 citus nosac�jumus jebkuram no �aj� Licenc� eso�ajiem. J�s nedr�kstiet
 uzlikt tehniskus ierobe�ojumus, lai kav�tu vai kontrol�tu las��anu vai
 t�l�ku kop��anu t�m kopij�m, kuras j�s izveidojat vai izplat�t. Tom�r
 j�s varat pie�emt kompens�ciju pret kopiju apmai�u. Ja j�s izplat�t
 pietiekami lielu daudzumu kopiju, jums ir j�seko ar� nosac�jumiem 3.
 da��.

 J�s varat ar� aizdot kopijas p�c t�diem pa�iem nosac�jumiem, k�di
 noteikti augst�k, un j�s varat publiskti izst�d�t kopijas.


 3. KOP��ANA LIEL� DAUDZUM�

 Ja j�s public�jat druk�tas skaitliski vair�k k� 100 Dokumenta kopijas,
 un Dokumenta licences nosac�jumi pieprasa V�ku tekstus, jums kopiju
 v�kos skaidri un salas�mi j�iek�auj visi �ie V�ku Teksti: Pirm�-V�ka
 Teksts uz pirm� v�ka un Aizmugur�j�-V�ka Teksts uz p�d�j� v�ka. Abiem
 v�kiem ar� skaidri un salas�mi j�identific� j�s k� �o kopiju izdev�ju.
 Pirmaj� v�k� j�par�d�s pilnam nosaukumam, visiem nosaukuma v�rdiem
 esot vien�di izceltiem un saredzamiem. J�s varat pievienot papildus
 materi�lu v�ka tekstiem. Kop��ana ar izmai��m, kas skar tikai v�kus,
 kam�r tie satur Dokumenta nosaukumu un apmierina �os nosac�jumus,
 cit�d� zi�� var tikt uzskat�ta par burtisku kop��anu.

 Ja nepiecie�amie teksti k�d� no v�kiem ir p�r�k apjom�gi, lai salas�mi
 tajos ietilptu, jums vajadz�tu pirmos sarakst� likt (tik daudz, cik
 sapr�t�gi iek�aujas) uz attiec�g� v�ka un p�r�jo uz blakus lap�m.

 Ja j�s public�jat vai izplat�t Necaurredzamas skaitliski vair�k k� 100
 Dokumenta kopijas, jums ir vai nu j�iek�auj ma��niski las�ma
 Caursp�d�ga kopija kop� ar katru Necaurredzamo kopiju, vai j�pazi�o
 katr� vai ar katru Necaurredzamo kopiju publiski pieejama vieta
 datort�kl�, kur� atrodama pilna Caursp�d�ga Dokumenta kopija br�va no
 pievienot� materi�la, pie kuras visp�r�jai t�klu lietojo�ai
 sabiedr�bai ir pieeja anon�mi lejupl�d�t to bez maksas, lietojot
 publisk� standarta t�kla protokolus. Ja lietojat p�d�jo iesp�ju, jums
 j�veic nepiecie�amie piesardz�bas so�i, kad s�kat Necaurredzmas
 kopijas izplat��anu liel� daudzum�, lai nodro�in�tu, ka �� Caursp�d�g�
 kopija b�s t�d�j�di pieejama nor�d�taj� viet� v�l vismaz gadu p�c
 p�d�j�s reizes, kad izplat�j�t (tie�i vai caur saviem a�entiem, vai
 mazumtirgot�jiem) Necaurredzmas kopijas tir�u sabiedr�bai.

 Ir ieteicams, bet ne nepiecie�ams, ka j�s kontakt�jaties ar Dokumenta
 autoru jau laikus pirms t�l�kizplatot jebk�du lielu daudzumu kopiju,
 lai dotu vi�am iesp�ju nodro�in�t j�s ar uzlabotu Dokumenta versiju.

 4. MODIFIK�CIJAS

 J�s varat kop�t un izplat�t Dokumenta Modific�tu Versiju saska�� ar
 augst�keso�ajiem 2. un 3. da�as noteikumiem, ja j�s public�jat
 Modific�to Versiju prec�zi zem ��s Licences, Modific�tajai Versijai
 pildot to pa�u lomu, ko Dokumentam, t�d�j�di licec�jot Modific�tas
 Versijas izplat��anu un modific��anu ikvienam, kuram pieder t�s
 kopija. Papildus Modific�taj� Versij� jums j�paveic sekojo�ais:


 � A. Titullap� (un v�kos, ja t�di ir) lietojiet at��ir�gu nosaukumu
   no t�, k�ds ir Dokumentam un t� iepriek��j�m versij�m (kur�m b�tu,
   ja t�das ir biju�as, j�b�t nor�d�t�m Dokumenta V�stures paragr�f�).
   J�s variet lietot to pa�u nosaukumu, k�ds bijies iepriek��j�
   versij�, ja t�s versijas ori�in�la izdev�js dod tam at�auju.

 � B. Sarindojiet Titullapas sarakst� k� autorus vienu vai vair�kas
   personas vai subjektus atbild�gus par Modific�t�s Versijas izmai�u
   autor�bu kop� ar vismaz pieciem Dokumenta pamatautoriem (visiem t�
   pamatautoriem, ja tam to ir maz�k par pieciem).

 � C. Nor�diet Modific�t�s Versijas Titullap� izdev�ja v�rdu k�
   izdev�ju.

 � D. Saglab�jiet visus Dokumenta autorties�bu pazi�ojumus.

 � E. Sav�m modifik�cij�m pievienojiet atbilsto�u autorties�bu
   pazi�ojumus blakus citiem autorties�bu pazi�ojumiem.

 � F. Ievietojiet t�l�t aiz autorties�bu pazi�ojumiem licences
   pazi�ojumu, dodot publisku at�auju lietot Modific�to Versiju
   saska�� ar ��s Licences noteikumiem, t�d� form�, k� tas par�d�ts
   zem�keso�aj� Pielikum�.

 � G. Saglab�jiet taj� licences pazi�ojum� Bezvariantu Paragr�fu un
   nepiecie�amo V�ka Tekstu pilnu sarakstu, k�ds dots Dokumenta
   licences pazi�ojum�.

 � H. Iek�aujiet nemain�tu ��s Licences kopiju.

 � I. Saglab�jiet paragr�fu ar nosaukumu "V�sture" un t� nosaukumu, un
   pievienojiet tam punktu, kur� ietver vismaz nosaukumu, gadu,
   Modific�t�s Versijas jaunos autorus un izdev�jus, k� nor�d�ts
   Titullap�. Ja Dokument� nav tada paragr�fa ar nosaukumu "V�sture",
   izveidojiet t�du, nor�dot nosaukumu, gadu, Dokumenta autorus un
   izdev�ju, k� tas redzams t� Titullap�, tad pievienojiet punktu,
   kur� apraksta Modific�to Versiju, k� nor�d�ts iepriek��j� teikum�.

 � J. Saglab�jiet t�kla vietu, ja t�da nor�d�ta Dokument�, publiskai
   pieejai pie Dokumenta Caursp�d�g�s kopijas un t�pat ar� Dokument�
   nor�d�t�s t�kla vietas iepriek��j�m versij�m, uz kur�m tas ir
   b�z�ts. T�s var tikt ievietotas "V�stures" paragr�f�. J�s varat
   izlaist t�da darba t�kla vietu, kas ticis public�ts vismaz �etrus
   gadus pirms pa�a Dokumenta, vai ar� ja ori�in�l�s versijas
   izdev�js, uz kuru tas atsaucas, dod tam at�auju.

 � K. Ikvien� paragr�f� ar nosaukumu "Pateic�bas" vai "Velt�jumi",
   saglab�jiet paragr�fa nosaukumu, visu t� saturu un katra
   l�dzstr�dnieka pateic�b�s un/vai velt�jumos ietverto noz�mes
   nokr�su.

 � L. Saglab�jiet visus Dokumenta Bezvariantu Paragr�fus nemain�gus to
   tekst� un nosaukumos. Paragr�fu numuri vai taml�dz�gi netiek
   uzskat�ti k� da�as no paragr�fu nosaukumiem.

 � M. Izdz�siet jebkuru paragr�fu ar nosaukumu "Indosamenti". ��ds
   paragr�fs nedr�kst tikt iek�auts Modific�taj� Versij�.

 � N. Nep�rsauciet nevienu eksist�jo�o paragr�fu par "Indosamentu",
   vai lai konflikt�tu ar jebkuru Bezvariantu Paragr�fa nosaukumu.

 Ja Modific�t� Versija ietver jaunus s�kuma noz�mes paragr�fus vai
 pielikumus, kas kvalific�jami k� Sekund�rie Paragr�fi un nesatur no
 dokumenta kop�tu materi�lu, j�s varat p�c savas izv�les da�us vai
 visus no tiem paragr�fiem padar�t par bezvariantu. Lai to izdar�tu,
 pievienojiet to nosaukumus Modific�t�s Versijas licences pazi�ojuma
 Bezvariantu Paragr�fu sarakstam. �iem nosaukumiem j�but at��ir�giem no
 jebkuriem citiem paragr�fu nosaukumiem.

 J�s varat pievienot paragr�fu ar nosaukumu "Indosamenti", nodro�inot,
 ka tas nesatur�s neko citu, k� tikai j�su Modific�t�s Versijas da��du
 pu�u indosamentus - piem�ram, pazi�ojumus par otreiz�ju caurskat��anu
 vai ar�, ka k�da organiz�cija tekstu ir apstiprin�jusi k� autoritat�vi
 noteiktu standartu.

 J�s varat pievienot fragmentu l�dz pieciem v�rdiem k� Pirm�-V�ka
 Tekstu, un fragmentu l�dz 25 v�rdiem k� Aizmugur�j�-V�ka Tekstu
 Modific�t�s Versijas V�ku Tekstu saraksta beig�s. Tikai vienu
 Pirm�-V�ka Teksta un vienu Aizmugur�j�-V�ka Teksta fragmentu var
 pievienot (vai nosl�dzot vieno�anos) jebkur� subjekts. Ja Dokuments
 jau ietver v�ka tekstu tam pa�am v�kam, kuru iepriek� pievienoj�t j�s
 vai ar nosl�gto vieno�an�s tas pats subjekts, kuru j�s p�rst�vat, j�s
 nevarat pievienot citu; b�t j�s varat veco apmain�t, sa�emot skaidri
 izteiktu at�auju no iepriek��j� izdev�ja, kas pievienoja veco.

 Dokumenta autors(i) un izdev�js(i) saska�� ar �o Licenci nedod at�auju
 lietot vi�u v�rdus rekl�mai vai lai aizst�v�tu vai nor�d�tu uz
 Modific�t�s Versijas indosamentu.

 5. DOKUMENTU APVIENO�ANA

 J�s varat apvienot Dokumentu ar citiem dokumentiem, kuri izlaisti zem
 ��s Licences, saska�� ar augst�keso�� 4. noda�as noteikumiem par
 modific�taj�m versij�m, nodro�inot, ka j�s iek�aujat visu Bezvariantu
 Paragr�fu apvienojumu no visiem ori�in�lajiem dokumentiem nemain�tu un
 nor�diet tos visus k� Bezvariantu Paragr�fus sava apvienot� darba
 licences pazi�ojum�.

 Apvienotajam darbam j�satur tikai viena ��s Licences kopija, un
 vair�ki identiski Bezvariantu Paragr�fi var tikt apmain�ti ar vienu to
 kopiju. Ja ir vair�ki Bezvariantu paragr�fi ar t�du pa�u nosaukumu,
 bet at��ir�gu saturu, padariet katra ��da paragr�fa nosaukumu unik�lu,
 pievienojot t� beig�s iekav�s, ja zin�ms, ori�in�la autora vai
 izdev�ja v�rdu vai ar� unik�lu skaitli. Izdariet t�s pa�as korekcijas
 paragr�fu nosaukumos Bezvariantu Paragr�fu sarakst� apvienot� darba
 licences pazi�ojum�.

 Apvienojum� jums j�apvieno visi paragr�fi ar nosaukumu "V�sture"
 da��dajos ori�in�lajos dokumentos, noform�jot tos vien� paragr�f� ar
 nosaukumu "V�sture"; t�pat apvienojiet visus paragr�fus ar nosaukumu
 "Pateic�bas" un visus paragr�fus ar nosaukumu "Velt�jumi". Jums
 j�izdz�� visi paragr�fi ar nosaukumu "Indosaments".

 6. DOKUMENTU KOLEKCIJAS

 J�s varat izveidot Dokumenta un citu dokumentu, kuri izlaisti zem ��s
 Licences, saturo�u kolekciju un aizst�t individu�l�s ��s Licences
 kopijas da��dajos dokumentos ar vienu t�s kopiju, kas iek�auta
 kolekcij�, nodro�inot, ka j�s vis�d� zi�� sekojat ��s Licences
 noteikumiem par katra dokumenta burtisku kop��anu.

 J�s varat atdal�t vienu dokumentu no ��das kolekcijas un izplat�t to
 individu�li saska�� ar �o Licenci, nodro�inot, ka j�s ievietojiet ��s
 Licences kopiju atdal�taj� dokument� un vis�d� zi�� sekojiet �ai
 Licencei attiec�b� uz t� dokumenta burtisku kop��anu.

 7. APKOPOJUMS AR NEATKAR�GIEM DARBIEM

 Dokumenta vai t� atvasin�jumu kompil�cija ar citiem atsevi��iem un
 neatkar�giem dokumentiem vai darbiem atmi�as tilpn� vai izplat�maj�
 medij� kopum� neskait�s k� Dokumenta Modific�ta Versija, nodro�inot,
 ka nek�das kompil�cijas autorties�bas kompil�cijai netiek piepras�tas.
 T�da kompil�cija tiek saukta par "apkopojumu", un �� Licence
 neattiecas uz citiem pa�ietvertajiem darbiem, kuri iek�auti kop� ar
 Dokumentu, tikai d�� t�, ka tie t�d�j�di ir apkopoti, ja tie pa�i par
 sevi nav no Dokumenta atvasin�tie darbi.

 Ja V�ku Tekstu pras�bas 3. noda�� ir attiecin�mas uz ��m Dokumenta
 kopij�m, tad, ja Dokuments ir maz�k k� viena ceturtda�a no visa
 apkopojuma, Dokumenta V�ka Teksti var tikt novietoti uz v�kiem, kuri
 apkopojum� iek�auj tikai pa�u Dokumentu. Cit�di tiem j�par�d�s uz visa
 apkopojuma apk�rt�jiem v�kiem.

 8. TULKOJUMS

 Tulkojums tiek uzskat�ts k� sava veida modific�jums, t�p�c j�s varat
 izplat�t Dokumenta tulkojumus saska�� ar 4. noda�as noteikumiem.
 Bezvariantu Paragr�fu aizst��anai ar to tulkojumiem nepiecie�ama �pa�a
 at�auja no to autorties�bu tur�t�jiem, bet j�s varat iek�aut da�u vai
 visu Bezvariantu Paragr�fu tulkojumus papildus to Bezvariantu
 Paragr�fu ori�in�laj�m versij�m. J�s varat iek�aut ��s Licences
 tulkojumu, nodro�inot, ka j�s iek�aujat ar� ��s Licences Angliko
 versiju. Nesakrit�bu gad�jum� starp tulkojumu un ori�in�lo Anglisko
 ��s Licences versiju j�vad�s p�c ori�in�l�s Anglisk�s versijas.

 9. IZBEIG�AN�S

 J�s nedr�kstat kop�t, modific�t, sublicenc�t vai izplat�t Dokumentu
 sav�d�k, k� noteikts �aj� Licenc�. Jebkur� cits m��in�jums kop�t,
 modific�t, sublicenc�t vai izplat�t Dokumentu zaud� sp�ku un
 autom�tiski izbeidz j�su ties�bas saska�� ar �o Licenci. Ta�u pus�m,
 kuras sa��mu�as kopijas vai ties�bas no jums saska�� ar �o Licenci,
 vi�u licences neizbeigsies tik ilgi, kam�r ��s puses darbosies piln�g�
 saska�� ar t�m.

 10. TURPM�KIE ��S LICENCES P�RSTR�D�TIE IZDEVUMI

 Br�v�s Programmat�ras Fonds laiku pa laikam var public�t jaunas,
 p�rstr�d�tas GNU Br�v�s Dokument�cijas Licences versijas. ��das jaun�s
 versijas p�c b�t�bas b�s l�dz�gas pa�reiz�jajai versija, bet deta�as
 var at��irties, lai noregul�tu jaun�s probl�mas vai nepiln�bas.
 Apskati http://www.gnu.org/copyleft/.

 Katrai Licences versijai tiek pie��irts at��ir�gs versijas numurs. Ja
 Dokuments nor�da, ka uz to attiecas noteikta Licences versija "vai
 jebkura v�l�ka versija", jums ir izv�le sekot nosac�jumiem un
 noteikumiem taj� noteiktaj� versij� vai ar� jebkur� v�l�k� versij�,
 kuru public�jis (ne k� projektu) Br�v�s Programmat�ras Fonds. Ja
 Dokuments nenor�da Licences versijas numuru, j�s varat izv�l�ties
 jebkuru versiju, ko jebkad public�jies (ne k� projektu) Br�v�s
 Programmat�ras Fonds.

 ADDENDUM: K� lietot �o Licenci j�su dokumentos

 Lai lietotu �o Licenci Dokument�, kuru j�s esat uzrakst�jis,
 iek�aujiet dokument� Licences kopiju un ievietojiet sekojo�os
 autorties�bu un licences pazi�ojumus tie�i p�c titullapas:


    Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
    or any later version published by the Free Software Foundation;
    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".

    Autorties�bas (c) GADS J�SU V�RDS.
    Tiek dota at�auja kop�t, izplat�t un/vai modific�t �o dokumentu saska��
    ar GNU Br�v�s Dokument�cijas Licences, Versijas 1.1 vai jebkuras v�l�kas
    versijas, kuru public�jis Br�v�s Programmat�ras Fonds, nosac�jumiem;
    ar ��diem Bezvariantu Paragr�fiem NOR�DI TO NOSAUKUMUS, ar ��diem
    Pirm�-V�ka Tekstiem NOR�DI un ar ��diem Aizmugur�j�-V�ka Tekstiem NOR�DI.
    Licences kopija ir iek�auta paragr�f� ar nosaukumu "GNU
    Br�v�s Dokument�cijas Licence". Ja jums nav Bezvariantu Paragr�fu, rakstiet "bez Bezvariantu
 Paragr�fiem" t� viet�, lai nor�d�tu, kuri ir bezvariantu. Ja jums nav
 Pirm�-V�ka Tekstu, rakstiet "bez Pirm�-V�ka Tekstiem" "ar ��diem
 Pirm�-V�ka Tekstiem NOR�DI" viet�; t�pat attiec�gi ar� par
 Aizmugur�j�-V�ka Tekstiem.

 Ja j�su dokuments satur sare���t�kus programmas koda piem�rus, m�s
 rekomend�jam izlaist �os piem�rus paral�li zem br�v�s programmat�ras
 licences p�c j�su izv�les, t�das k� GNU Visp�r�j�s Publisk�s Licences,
 lai �autu vi�iem lietot br�vo programmat�ru.


 8. GNU Free Documentation License

 Version 1.1, March 2000


 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed. 0. PREAMBLE

 The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
 written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone
 the effective freedom to copy and redistribute it, with or without
 modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily,
 this License preserves for the author and publisher a way to get
 credit for their work, while not being considered responsible for
 modifications made by others.

 This License is a kind of "copyleft", which means that derivative
 works of the document must themselves be free in the same sense. It
 complements the GNU General Public License, which is a copyleft
 license designed for free software.

 We have designed this License in order to use it for manuals for free
 software, because free software needs free documentation: a free
 program should come with manuals providing the same freedoms that the
 software does. But this License is not limited to software manuals; it
 can be used for any textual work, regardless of subject matter or
 whether it is published as a printed book. We recommend this License
 principally for works whose purpose is instruction or reference.

 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

 This License applies to any manual or other work that contains a
 notice placed by the copyright holder saying it can be distributed
 under the terms of this License. The "Document", below, refers to any
 such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is
 addressed as "you".

 A "Modified Version" of the Document means any work containing the
 Document or a portion of it, either copied verbatim, or with
 modifications and/or translated into another language.

 A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of
 the Document that deals exclusively with the relationship of the
 publishers or authors of the Document to the Document's overall
 subject (or to related matters) and contains nothing that could fall
 directly within that overall subject. (For example, if the Document is
 in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain
 any mathematics.) The relationship could be a matter of historical
 connection with the subject or with related matters, or of legal,
 commercial, philosophical, ethical or political position regarding
 them.

 The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles
 are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice
 that says that the Document is released under this License.


 The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed,
 as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that
 the Document is released under this License.

 A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy,
 represented in a format whose specification is available to the
 general public, whose contents can be viewed and edited directly and
 straightforwardly with generic text editors or (for images composed of
 pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available
 drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or
 for automatic translation to a variety of formats suitable for input
 to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file
 format whose markup has been designed to thwart or discourage
 subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is
 not "Transparent" is called "Opaque".

 Examples of suitable formats for Transparent copies include plain
 ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML
 or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple
 HTML designed for human modification. Opaque formats include
 PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only
 by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or
 processing tools are not generally available, and the machine-
 generated HTML produced by some word processors for output purposes
 only.

 The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself,
 plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material
 this License requires to appear in the title page. For works in
 formats which do not have any title page as such, "Title Page" means
 the text near the most prominent appearance of the work's title,
 preceding the beginning of the body of the text.

 2. VERBATIM COPYING

 You may copy and distribute the Document in any medium, either
 commercially or noncommercially, provided that this License, the
 copyright notices, and the license notice saying this License applies
 to the Document are reproduced in all copies, and that you add no
 other conditions whatsoever to those of this License. You may not use
 technical measures to obstruct or control the reading or further
 copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
 compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough
 number of copies you must also follow the conditions in section 3.

 You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
 you may publicly display copies.

 3. COPYING IN QUANTITY

 If you publish printed copies of the Document numbering more than 100,
 and the Document's license notice requires Cover Texts, you must
 enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all
 these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-
 Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and
 legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
 must present the full title with all words of the title equally
 prominent and visible. You may add other material on the covers in
 addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they
 preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can
 be treated as verbatim copying in other respects.

 If the required texts for either cover are too voluminous to fit
 legibly, you should put the first ones listed (as many as fit
 reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent
 pages.
 If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
 more than 100, you must either include a machine-readable Transparent
 copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy
 a publicly-accessible computer-network location containing a complete
 Transparent copy of the Document, free of added material, which the
 general network-using public has access to download anonymously at no
 charge using public-standard network protocols. If you use the latter
 option, you must take reasonably prudent steps, when you begin
 distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this
 Transparent copy will remain thus accessible at the stated location
 until at least one year after the last time you distribute an Opaque
 copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to
 the public.

 It is requested, but not required, that you contact the authors of the
 Document well before redistributing any large number of copies, to
 give them a chance to provide you with an updated version of the
 Document.

 4. MODIFICATIONS

 You may copy and distribute a Modified Version of the Document under
 the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release
 the Modified Version under precisely this License, with the Modified
 Version filling the role of the Document, thus licensing distribution
 and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy
 of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:


 � A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title
   distinct from that of the Document, and from those of previous
   versions (which should, if there were any, be listed in the History
   section of the Document). You may use the same title as a previous
   version if the original publisher of that version gives permission.

 � B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or
   entities responsible for authorship of the modifications in the
   Modified Version, together with at least five of the principal
   authors of the Document (all of its principal authors, if it has
   less than five).

 � C. State on the Title page the name of the publisher of the
   Modified Version, as the publisher.

 � D. Preserve all the copyright notices of the Document.

 � E. Add an appropriate copyright notice for your modifications
   adjacent to the other copyright notices.

 � F. Include, immediately after the copyright notices, a license
   notice giving the public permission to use the Modified Version
   under the terms of this License, in the form shown in the Addendum
   below.

 � G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant
   Sections and required Cover Texts given in the Document's license
   notice.

 � H. Include an unaltered copy of this License.

 � I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add
   to it an item stating at least the title, year, new authors, and
   publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If
   there is no section entitled "History" in the Document, create one
   stating the title, year, authors, and publisher of the Document as
   given on its Title Page, then add an item describing the Modified
   Version as stated in the previous sentence.

 � J. Preserve the network location, if any, given in the Document for
   public access to a Transparent copy of the Document, and likewise
   the network locations given in the Document for previous versions
   it was based on. These may be placed in the "History" section. You
   may omit a network location for a work that was published at least
   four years before the Document itself, or if the original publisher
   of the version it refers to gives permission.

 � K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications",
   preserve the section's title, and preserve in the section all the
   substance and tone of each of the contributor acknowledgements
   and/or dedications given therein.

 � L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered
   in their text and in their titles. Section numbers or the
   equivalent are not considered part of the section titles.

 � M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may
   not be included in the Modified Version.

 � N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to
   conflict in title with any Invariant Section.

 If the Modified Version includes new front-matter sections or
 appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material
 copied from the Document, you may at your option designate some or all
 of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
 list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice.
 These titles must be distinct from any other section titles.

 You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains
 nothing but endorsements of your Modified Version by various
 parties--for example, statements of peer review or that the text has
 been approved by an organization as the authoritative definition of a
 standard.

 You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a
 passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list
 of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-
 Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through
 arrangements made by) any one entity. If the Document already includes
 a cover text for the same cover, previously added by you or by
 arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you
 may not add another; but you may replace the old one, on explicit
 permission from the previous publisher that added the old one.

 The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
 give permission to use their names for publicity for or to assert or
 imply endorsement of any Modified Version.

 5. COMBINING DOCUMENTS

 You may combine the Document with other documents released under this
 License, under the terms defined in section 4 above for modified
 versions, provided that you include in the combination all of the
 Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and
 list them all as Invariant Sections of your combined work in its
 license notice.

 The combined work need only contain one copy of this License, and
 multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
 copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
 different contents, make the title of each such section unique by
 adding at the end of it, in parentheses, the name of the original
 author or publisher of that section if known, or else a unique number.
 Make the same adjustment to the section titles in the list of
 Invariant Sections in the license notice of the combined work.

 In the combination, you must combine any sections entitled "History"
 in the various original documents, forming one section entitled
 "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements",
 and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections
 entitled "Endorsements."

 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

 You may make a collection consisting of the Document and other
 documents released under this License, and replace the individual
 copies of this License in the various documents with a single copy
 that is included in the collection, provided that you follow the rules
 of this License for verbatim copying of each of the documents in all
 other respects.

 You may extract a single document from such a collection, and
 distribute it individually under this License, provided you insert a
 copy of this License into the extracted document, and follow this
 License in all other respects regarding verbatim copying of that
 document.

 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

 A compilation of the Document or its derivatives with other separate
 and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
 distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version
 of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the
 compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this
 License does not apply to the other self-contained works thus compiled
 with the Document, on account of their being thus compiled, if they
 are not themselves derivative works of the Document.

 If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these
 copies of the Document, then if the Document is less than one quarter
 of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on
 covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise
 they must appear on covers around the whole aggregate.

 8. TRANSLATION

 Translation is considered a kind of modification, so you may
 distribute translations of the Document under the terms of section 4.
 Replacing Invariant Sections with translations requires special
 permission from their copyright holders, but you may include
 translations of some or all Invariant Sections in addition to the
 original versions of these Invariant Sections. You may include a
 translation of this License provided that you also include the
 original English version of this License. In case of a disagreement
 between the translation and the original English version of this
 License, the original English version will prevail.

 9. TERMINATION

 You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document
 except as expressly provided for under this License. Any other attempt
 to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and
 will automatically terminate your rights under this License. However,
 parties who have received copies, or rights, from you under this
 License will not have their licenses terminated so long as such
 parties remain in full compliance.


 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

 The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the
 GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions
 will be similar in spirit to the present version, but may differ in
 detail to address new problems or concerns. See
 http://www.gnu.org/copyleft/.

 Each version of the License is given a distinguishing version number.
 If the Document specifies that a particular numbered version of this
 License "or any later version" applies to it, you have the option of
 following the terms and conditions either of that specified version or
 of any later version that has been published (not as a draft) by the
 Free Software Foundation. If the Document does not specify a version
 number of this License, you may choose any version ever published (not
 as a draft) by the Free Software Foundation.

 ADDENDUM: How to use this License for your documents

 To use this License in a document you have written, include a copy of
 the License in the document and put the following copyright and
 license notices just after the title page:    Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
    or any later version published by the Free Software Foundation;
    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License". If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections"
 instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover
 Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts
 being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

 If your document contains nontrivial examples of program code, we
 recommend releasing these examples in parallel under your choice of
 free software license, such as the GNU General Public License, to
 permit their use in free software.  All copyrights belong to their respective owners. Other site content (c) 2014, GNU.WIKI. Please report any site errors to webmaster@gnu.wiki.