GNU.WIKI: The GNU/Linux Knowledge Base

  [HOME] [HowTo] [ABS] [MAN1] [MAN2] [MAN3] [MAN4] [MAN5] [MAN6] [MAN7] [MAN8] [MAN9]

 


 Turkish-HOWTO
 G�rkem �etin, gorkem@gelecek.com.tr
 v1.0, 21 September 1999

 Bu belge, Linux i�letim sistemi alt�ndaki T�rk�e sorunlar�na �z�m
 getirmek amac�yla, mevcut T�rk�e deste�inin nas�l kullan�labilece�ini
 anlat�yor.
 ______________________________________________________________________

 Table of Contents


 1. Giri�

   1.1 S�r�m de�i�iklikleri

 2. HOWTO belgeleri

   2.1 T�m HOWTO belgelerini nerede bulabilirim?
    2.1.1 T�rk�e-NASIL belgeleri
      2.1.1.1 Di�er T�rk�e kaynaklar

 3. Klavye ayarlar�

   3.1 Klavye tu� tak�m� y�klenmesi
   3.2 Bu tu�tak�mlar�n� nerede bulabilirim?

 4. Metin ekran (konsol) yaz�tiplerinin y�klenmesi

   4.1 Son d�zeltmeler

 5. �e�itli uygulamalarda T�rk�e kullan�m�

   5.1 Pine
   5.2 Netscape
   5.3 KDE alt�nda T�rk�e
   5.4 kvt
   5.5 GNOME alt�nda T�rk�e

 6. Zaman dilimi ayarlar�

 7. X Window deste�i

   7.1 X Window T�rk�e yaz�tiplerinin y�klenmesi
   7.2 X Window alt�nda T�rk�e klavye kullan�lmas�

 8. Yap�lacaklar ______________________________________________________________________

 1. Giri�

 Bu belge, Linux ve baz� �zel durumlarda UNIX i�letim sisteminde T�rk�e
 kullanabilmek i�in gereken eklemeler hakk�nda okuyucuyu bilgilendirmek
 i�in yaz�ld�. T�rk�e'ye ait olan latin5, bir ba�ka ad�yla ISO8859-9
 standard�n�n, Amerika ve baz� Avrupa �lkelerince kullan�lan latin1
 standard� ile ayn� olmamas� nedeniyle sadece Linux de�il, hemen hemen
 t�m i�letim sistemlerinde bu sorunu fazlas�yla ya��yor olmal�s�n�z.
 �leride ele al�nacak konular ile bu s�k�nt�lar�n pek �o�unu
 atlataca�n�z� �mit ediyorum. E�er metin ekranda, X Window alt�nda
 T�rk�e yazam�yor ve okuyam�yorsan�z, pine ve Netscape gibi
 uygulamalarda T�rk�e karakterleri g�remiyorsan�z bizi izlemeye devam
 edin.

 Bu belgedeki �z�m denemelerimi Red Hat Linux ile yapt�m. �al��mayan,
 eksik bilgi i�eren ya da eklenmesinde fayda g�rd��n�z bir b�l�m
 g�rd��n�zde gorkem@gelecek.com.tr adresine bir ileti yollaman�z
 yeterlidir. �zellikle di�er Linux da�t�mlar�nda yap�lacak i�lemler
 farkl� olabilir, bu nedenle �e�itli Linux da�t�mlar�nda
 kar��la�t��n�z �z�mleri bana g�nderebilirsiniz. 1.1. S�r�m de�i�iklikleri

 S�r�m 1.0 : Turkish-HOWTO'nun yaz�lmas�. Hala belirli alanlarda T�rk�e
 sorunlar� ya�ad��mdan dolay� bu belgenin 1.0 s�r�mde kalmayaca�n�
 �mit ediyorum. Dosya, birtak�m alanlarda eksiklikler i�erebilir.
 Burada g�rmek istedi�iniz ne varsa bana bir ileti g�nderin. T�m
 mektuplar�n�za cevap vermeye �al��aca�m. 2. HOWTO belgeleri

 Linux'un HOWTO belgeleri, Linux merakl�lar� taraf�ndan biraraya
 getirilmi� ve hepsi belirli bir konuyu ele alan inceleme yaz�lar�ndan
 olu�uyor. Hem teorik, hem de pratik �z�mler i�eren bu belgeleri t�m
 Linux kullan�c�lar�n�n okumalar�n� tavsiye ederim.


 2.1. T�m HOWTO belgelerini nerede bulabilirim? � Da�t�mla birlikte : E�er �al���r durumda bir Linux da�t�m�n�z
   varsa, baz� durumlarda g�ncelli�ini k�smen yitirmi�, ancak de�erli
   bilgiler i�eren belgelere /usr/doc dizininden eri�ebilirsiniz.
   Buradaki HOWTO dizini alt�nda ise tahmin edebilece�iniz gibi HOWTO
   belgelerini bulabilirsiniz.

 � E�er HOWTO belgelerini kurmam��san�z, ya da elinizde bir Linux
   da�t�m� yoksa en yak�n sunsite ar�ivinden de bu belgeleri alman�z
   m�mk�n: www.metu.edu.tr/ldp/HOWTO <www.metu.edu.tr/ldp/HOWTO>


 2.1.1. T�rk�e-NASIL belgeleri


 Baz� HOWTO belgelerinin �evrilmesi sonucu olu�turulan T�rk�e Linux-
 NASIL sayfalar�na www.linux.org.tr <http://www.linux.org.tr>
 adresinden ula�abilirsiniz.


 2.1.1.1. Di�er T�rk�e kaynaklar


 � T�rkiye Linux Kullan�c�lar� Grubu, www.linux.org.tr
   <http://www.linux.org.tr>

 � Gelecek Bili�im ve �leti�im A.�, www.gelecek.com.tr
   <http://www.gelecek.com.tr>


 Haber �bekleri : � news.pcmagazine.com.tr (pcmag.linux)

 � news.istanbul.edu.tr (tr.bilgisayar.isl-sistemleri.linux) Kitaplar :


 T�rkiye'de Linux ile ilgili �km�� t�m yay�nlara www.gelecek.com.tr
 <http://www.gelecek.com.tr> adresinden ula�abilirsiniz. 3. Klavye ayarlar�

 Bu b�l�mde, metin ekranda T�rk�e yazmak i�in gerekli programlar�
 inceleyece�iniz. Bunlardan ilki, bilgisayara T�rk�e klavye tu� tak�m�
 haritas�n� g�sterecek olan loadkeys komutudur. loadkeys komutu ve
 uygun bir T�rk�e klavye da�l�m� haritas� yard�m�yla istedi�imiz bir
 T�rk�e klavyeyi (Q T�rk�e, F T�rk�e gibi) y�kleyebiliriz. 3.1. Klavye tu� tak�m� y�klenmesi


 loadkeys komutunun kullan�m� �ok basittir. Da�t�m�n�zda bulunan ve
 /usr/lib/kbd/keymaps/i386 dizini alt�na yerle�tirilmi� olan klavye
 haritalar�ndan bir tanesini se�in. Asl�nda klavye haritalar�n�n ad�n�
 bilmek zorunda de�ilsiniz, burada kullanabilece�iniz dosyalar� ve ne
 tip bir klavyeyi y�klediklerini g�rebilirsiniz: � trq.map : T�rk�e Q klavye

 � trf.map : T�rk�e F klavye

 � tralt.map : Bu klavye ile, ALT tu�u ile birlikte bast��n�z bir
   karakterin kar��l�� olan T�rk�e karakter ekranda belirecektir.
   �rnek olarak ALT ve "c" karakterlerine bast��n�z zaman "�", ALT ve
   "G" karakterlerine bast��n�zda ise "�" harfi g�r�lecektir. Bu
   klavye da�l�m�, Q klavyeye al��k�n, ancak arada bir T�rk�e yazmak
   isteyenler i�in ideal g�r�n�n�yor. Ancak h�zl� kullanmak i�in biraz
   zaman istiyor. �imdi loadkeys komutunu birka� �rnekte kullanal�m:    $ loadkeys trq.map         (T�rk�e Q klavye haritas�n� y�kle)
    $ loadkeys trf.map         (T�rk�e F klavye haritas�n� y�kle)
    $ loadkeys tralt.map        (T�rk�e F klavye haritas�n� y�kle) E�er normal US klavye haritas�na d�nmek isterseniz, defkeymap klavye
 e�lem dosyas�n� kullan�n.


    $ loadkeys defkeymap Yap�lan t�m i�lemler t�m sistemde etkin olacakt�r. Bir kullan�c�
 �al��ma yapt�ktan sonra sistem kapan�ncaya, ya da ba�ka bir klavye
 da�l�m� y�klenince de�in klavye d�zeni ayn� kal�r. Not: �o�u Linux da�t�mlar�nda bulunan kbd paketi sistemde
 kullan�labilecek klavye e�lem (da�l�m) dosyalar�n� ve yaz�tiplerini
 i�erir. Son zamanlarda, diskten tasarruf sa�lamak amac�yla hem
 yaz�tipi, hem de klavye e�lem dosyalar� s�k��t�r�larak
 kullan�lmaktad�r. Bu tip s�k��t�r�lm�� dosyalar�n sonu .gz ile biter
 (�rne�in trq.map.gz). loadkeys ve setfont komutlar� herhangi bir
 sorunla kar��la�madan bu dosyalar� okuyabilecek ve gerekli i�lemleri
 yapacakt�r. 3.2. Bu tu�tak�mlar�n� nerede bulabilirim?

 E�er kulland��n�z da�t�mda trq.map, trf.map ya da tralt.map klavye
 e�lem dosyalar�n� bulam�yorsan�z ve yukar�daki komutlar� i�lerken hata
 mesaj� al�yorsan�z, ftp.gelecek.com.tr
 <ftp://ftp.gelecek.com.tr/pub/turkce> adresinden bu dosyalar�
 indirmeniz m�mk�nd�r. Diledi�iniz klavye d�zenini, Red Hat da�t�m�nda yeralan
 /etc/sysconfig/keyboard dosyas�na ekleyebilirsiniz. Kullanabilece�iniz
 dosya isimlerinden baz�lar� trq, trf ve tralt't�r.


 4. Metin ekran (konsol) yaz�tiplerinin y�klenmesi


 Metin ekranda T�rk�e g�rebilmek i�in birka� i�leme daha ihtiyac�m�z
 var. Bunlardan ilki T�rk�e karakterleri i�eren yaz�tiplerinin
 y�klenmesi. Bir yaz�tipini y�klemek i�in setfont komutunu
 kullan�yoruz.    $ setfont latin5u-16.psf.gz Yukar�daki komut /usr/lib/kbd/consolefonts dizini alt�ndaki
 latin5u-16.psf.gz yaz�tipi dosyas�n� y�kledi. Bu dizin alt�nda
 yeralan, ya da yukar�da belirtti�im ftp adresinden indirdi�iniz ve ad�
 latin5 ile ba�layan t�m yaz�tipleri T�rk�e karakterler i�erir. Birka�
 deneme de siz yap�n. �zellikle latin5u-12 ve latin5u-14 dosyalar� daha
 k��k yaz�tipi i�erir ve ekranda ayn� anda daha �ok karakter
 g�r�nt�leyerek �al��ma alan�n�z� geni�letir. Metin ekranda kullanabilece�iniz t�m T�rk�e yaz�tiplerini
 ftp.gelecek.com.tr <ftp://ftp.gelecek.com.tr/pub/turkce> dizini
 alt�nda bulabilirsiniz.
 4.1. Son d�zeltmeler

 At�lmas� gereken birka� ad�m daha kald�. �nce /etc/inputrc dosyas�
 i�ine a�a�daki sat�rlar� ekleyin. E�er dosya yoksa kendiniz
 olu�turun.    set input-meta on
    set convert-meta off
    set output-meta on Ard�ndan /etc/profile dosyas�n�n sonuna, a�a�daki sat�rlar� ekleyin.    export INPUTRC=/etc/inputrc Art�k rahatl�kla bash komut sat�r� alt�nda T�rk�e yazabilir ve
 okuyabilirsiniz. Yukar�da yap�lan i�lemleri e�er /etc/rc.d/rc.local
 dosyas�na eklerseniz, herkes i�in tan�ml� bir klavye e�lem dosyas� ve
 yaz�tipi yaratm�� olursunuz:    setfont latin5u-16.psf
    loadkeys trq.map.gz 5. �e�itli uygulamalarda T�rk�e kullan�m� 5.1. Pine


 Pine ile T�rk�e ileti g�ndermek ve almak istiyorsan�z, .pinerc
 dosyas�nda, character-set de�i�keninin kar��s�nda, a�a�daki
 de�i�ikli�i yapman�z gerekiyor:    # Reflects capabilities of the display you have. Default: US-ASCII.
    # Typical alternatives include ISO-8859-x, (x is a number between 1 and 9).
    character-set=ISO-8859-9 Yukar�daki de�i�iklikleri yapt�ktan sonra, pine ile kolayca T�rk�e
 karakterler i�eren e-posta yollayabilirsiniz. 5.2. Netscape


 Netscape'te yaz�tipi se�imi i�in, Edit - Preferences - Appearance -
 Fonts - For the Encoding men�s�ne gidin ve buradan ``Turkish
 (iso-8859-9)'' se�ene�ini i�aretleyin. Daha a�a�da yeralan ``Use my
 default fonts, overriding document-specified fonts'' se�ene�ini
 i�aretlemeniz halinde ise Netscape, sadece sizin belirtti�iniz
 yaz�tiplerini ekranda g�sterecektir. Yine de Netscape ile T�rk�e
 yaz�tiplerini g�rmekte s�k�nt� �ekerseniz View -> Encoding -> Turkish
 (ISO-8859-9) se�ene�ini i�aretlemelisiniz.

 Genel kural olarak yaz�tipini se�menize izin veren t�m yaz�l�mlarda
 T�rk�e yaz�tiplerini kullanabilirsiniz. 5.3. KDE alt�nda T�rk�e


 KDE pencere aray�z�n�n b�y�k bir k�sm� T�rk�eye �evrildi. 1.0
 s�r�m�nden itibaren gelen T�rk�e deste�i ile pek �ok uygulama
 yaz�l�m�n� T�rk�e �al��t�rabiliyorsunuz. KDE alt�nda, programlar�n T�rk�e �al��mas� ve mesajlar�n T�rk�e
 �kmas� i�in kcontrol program�n� �al��t�r�n. Sol tarafta yeralan
 Desktop - Language men�s� i�inde ilk dil olarak Turkish'i se�in.
 Bundan sonra a�aca�n�z her KDE program�, e�er destekleniyorsa T�rk�e
 �al��acakt�r. 5.4. kvt


 kvt, KDE ile birlikte gelen bir terminal em�lasyon program�d�r. kvt'de
 kullanaca�n�z yaz�tipini se�mek i�in, s�ras�yla


 � Se�enekler - Yaz�tipi men�s�ne girin.

 � Karakterler se�ene�inin yan�ndaki d��meden iso-8859-9 se�ene�ine
   t�klay�n.

 � �sterseniz boy, t�r ve di�er se�eneklere de g�zatabilir ve bunlar�
   de�i�tirebilirsiniz. �zellikle Courier yaz�tipi en iyi g�r�nt�y�
   sa�layacakt�r.

 � kvt'ye geri d�n�n.

 Art�k kvt alt�nda T�rk�e yazabilirsiniz. Ancak X Window'da hen�z
 T�rk�e karakterlerinizi tan�tmad�ysan�z yukar�da yaz�lanlar� yapmak
 m�mk�n olmaz. Bunun i�in �nce ``X Window T�rk�e yaz�tiplerinin
 y�klenmesi'' ba�l�� alt�nda yeralan y�nergeleri izleyin. kvt'nin yeni bir s�r�m�n� kullanman�z halinde, �nce kvt'yi �al��t�r�n,
 ard�ndan farenin sa� tu�uyla kvt �zerinde herhangi bir noktaya bas�n.
 Yukar�daki maddeleri s�ras�yla takip edin. 5.5. GNOME alt�nda T�rk�e

 GNOME masa�st� alt�nda, �zellikle gnome terminal alt�nda
 ya�ayabilmeniz muhtemel T�rk�e karakter sorununa �z�m i�in, a�a�daki
 maddeleri uygulay�n: � Bir gnome terminal a�n. GNOME panelinin (ekran�n en alt�nda)
   �zerinde yeralan ekran g�r�nt�s� �zerine t�klayabilirsiniz.

 � Settings - Preferences i�ine girin. Font kar��s�ndaki kutucukta,
   halen kullan�lan yaz�tipi yeralmaktad�r. Kar��s�ndaki kutuya
   (Browse) t�klay�n.

 � Filter sekmesine t�klay�n. Charset b�l�m�nden ISO8859-9'u se�in.
   Ok'i t�klay�n.

 � Ok diyerek son pencereden de �k�n. �imdi gnome terminalde T�rk�e
   karakterleri g�rebileceksiniz. 6. Zaman dilimi ayarlar�


 T�rkiye, Greenwich'ten 2 saat ileride yeralan zaman dilimi ku�a�
 i�indedir. Bunu, bir e-posta ald��n�z zaman iletinin en �st k�sm�nda
 yeralan +02:00 i�aretinden de anlayabilirsiniz. E�er hatal� bir zaman
 diliminde yeral�yorsan�z, yap�lmas� gereken i�lemler a�a�dad�r.
 Alternatif olarak, Red Hat ve Mandrake da�t�mlar�yla gelen timeconfig
 paketi zaman dilimini ayarlaman�z konusunda yard�mc� olacakt�r. �nce /etc/localtime saat ayar� dosyas�n� silin:    # rm /etc/localtime Ard�ndan, bu dosyay� bir sembolik ba� ile,
 /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul dosyas�na ba�lay�n.    # ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/timeconfig timeconfig paketinde ise sadece ``Turkey'' se�ene�ini i�aretleyin ve
 �k�n.

 E�er /etc/localtime dosyas� yoksa, ba�ta sendmail olmak �zere pek �ok
 programda ho� olmayan hata mesajlar� al�rs�n�z.


 7. X Window deste�i Metin tabanl� bir ekran alt�nda T�rk�e yazd�ktan ve uygulamalar�m�z�
 T�rk�e yaz�tipleriyle kullanmaya ba�lad�ktan sonra X Window alt�nda
 nas�l T�rk�e yaz�l�r ve okunur, g�relim.


 7.1. X Window T�rk�e yaz�tiplerinin y�klenmesi


 �ncelikle yapmam�z gereken, T�rk�e yaz�tiplerinin X Window'a
 tan�t�lmas�d�r. X Window a�l�rken, hangi yaz�tiplerini y�kleyece�ini
 belirlemek amac�yla baz� �ntan�ml� dizinlere bakar. Bu dizinler,
 /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyas�nda belirtilmi�tir. RPM paketlerini kurabilece�iniz bir da�t�m kullanman�z halinde,
 T�rk�e yaz�tiplerini ve klavye harita ek dosyas�n� y�klemi�seniz,
 i�iniz �ok kolay. Bu dosyalar� y�kleyip y�klemedi�inizi bilmiyorsan�z
 a�a�daki komutu �al��t�r�n.    # rpm -qa | grep ISO8859-9
    XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts-2.1.2-1
    XFree86-ISO8859-9-2.1.2-1
    XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts-2.1.2-1 Yukar�daki sat�rlara benzer bir �kt� alm�� olman�z gerekiyor (s�r�m
 numaralar� farkl� olabilir). E�er almad�ysan�z T�rk�e yaz�tiplerini
 kurmam��s�n�z demektir. E�er Red Hat Linux kullan�yorsan�z, CD'yi
 s�r�c�ye yerle�tirip s�rayla �u i�lemleri yap�n:    # mount /dev/cdrom
    # cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
    # rpm -i XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts-2.1.2-1
    # rpm -i XFree86-ISO8859-9-2.1.2-1
    # rpm -i XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts-2.1.2-1 Yaz�tiplerini ve klavye e�lem dosyas�n� sisteminize kurduktan sonra
 bir sonraki ad�ma ge�in. �imdi, daha �nce yar�m b�rakt��m�z noktaya geri d�nelim. X Window'un
 y�kleyece�i yaz�tiplerinin bulundu�u dizinler
 /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyas�nda belirtiliyordu. Bu dosya i�inde, a�a�dakine FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
 FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
 FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" ya da buna    FontPath  unix/-1 benzer sat�rlar g�receksiniz.

 Bu sat�rlar�n en ba��na, kurdu�umuz T�rk�e yaz�tipleri neredeyse o
 dizinin ad�n� yaz�yoruz. Red Hat Linux 6.0'dan itibaren T�rk�e
 yaz�tipleri /usr/share/fonts/ISO8859-9 dizinine kuruluyor. Bu dizin
 patikas�n� XF86Config dosyas�n�n en �st�ne ekleyelim. T�m T�rk�e
 yaz�tipleri kurulmu�sa /usr/share/fonts/ISO8859-9 dizini alt�nda
 a�a�daki dosyalar� g�rebilirsiniz:    # ls -al /usr/share/fonts/ISO8859-9/
    total 17
    drwxr-xr-x  5 root   root     1024 Feb 13 19:04 .
    drwxr-xr-x 11 root   root     1024 Feb 15 18:46 ..
    drwxr-xr-x  2 root   root     6144 Feb 13 19:04 100dpi
    drwxr-xr-x  2 root   root     6144 Feb 13 19:04 75dpi
    drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Feb 13 19:04 misc �imdi ISO8859-9 dizininde T�rk�e yaz�tiplerimizin bulundu�unu
 /usr/X11/lib/X11/XF86Config dosyas�nda belirtelim.    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/misc"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/75dpi"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO8859-9/100dpi"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" Tabi, bu dosyada "FontPath unix/:-1" sat�r� varsa, ekleme yapaca�n�z
 �� sat�r� da "FontPath  unix/:-1" sat�r�n�n ba��na koyman�z
 gerekiyor. �u anda yaz�tiplerimizi sisteme tan�tm�� durumday�z. X Window
 a�l�rken �nce en �stteki FontPath bilgileri okunacakt�r.

 �imdi X Window'a girin. Netscape ile herhangi bir T�rk�e dosyay�
 g�r�nt�leyebilirsiniz. 7.2. X Window alt�nda T�rk�e klavye kullan�lmas�


 S�ra geldi klavye ayarlar�n�n yap�lmas�na. Red Hat ile birlikte,
 T�rk�e klavye e�lem dosyalar� da geliyor. Bu dosyalar,
 /usr/X11R6/lib/X11/etc dizininde yeral�yorlar:    # cd /usr/X11R6/lib/X11/etc/
    # ls -al xmodmap.*
    -r--r--r--  1 root   root     4988 Oct 10 10:53 xmodmap.std
    -rw-r--r--  1 root   root     2764 Oct 6 1998 xmodmap.tralt
    -rw-r--r--  1 root   root     2316 Oct 6 1998 xmodmap.trf
    -rw-r--r--  1 root   root     2316 Oct 6 1998 xmodmap.trq Yukar�daki dosyalar s�ras�yla standart Amerikan klavye, alt T�rk�e
 klavye, F klavye ve Q T�rk�e klavyeye kar��l�k geliyor. X Window'a
 girerken bu klavyelerden bir tanesini aktif hale getirmemiz gerekiyor.
 �rnek olarak, Q T�rk�e klavyenin, X Window a�l�rken etkin olmas�
 i�in, /home/kullan�c�-ad�/.xinitrc dosyas�na a�a�daki sat�r�
 eklemelisiniz.    xmodmap /usr/X11R6/lib/X11/etc/xmodmap.trq .xinitrc dosyas�na, kulland��n�z pencere y�netecisini �al��t�racak
 �ekilde bir eklenti de yapman�z gerekecektir. Bu eklentiyi de
 yapt�ktan sonra dosyan�n son hali a�a�dakine benzer bir hal al�r:    xmodmap /usr/X11R6/lib/X11/etc/xmodmap.trq
    startkde Tabi siz startkde yerine istedi�iniz pencere y�neticisini �al��t�racak
 �ekilde bir komut yazabilirsiniz.

 X Window'a girdikten sonra da klavye haritas�n� de�i�tirmek m�mk�nd�r.
 Bunun i�in yukar�da �rne�i bulunan xmodmap komutunu do�rudan xterm
 alt�nda �al��t�rabilirsiniz.

 X Window alt�nda kullan�lan klavye e�lem dosyalar�ndan xmodmap.tralt,
 konsol ekranda kullan�lan tr.alt dosyas�ndan biraz farkl�l�k
 g�steriyor. Konsol alt�nda, herhangi bir T�rk�e karakteri bast�rmak
 i�in ALT tu�unu kullan�rken, X Window alt�nda ALT-GR tu�unu
 kullanmal�s�n�z.

 XFree86'daki g�zel bir �zellik de, konsolda kullan�lan klavye e�lem
 dosyas�n�n ayn�s�n�n, X Window a�l�rken de kullan�labilmesi. Bunun
 i�in, /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config dosyas�nda,
    XkbDisable �eklinde bir sat�r�n bulunmas� gerekir. 8. Yap�lacaklar


 Nefesimin yetti�i bir noktada, uluslararas�la�t�rma (i18n -
 internationalizaton) ve yerelle�tirme (l10n - localization) konular�na
 da girmek istiyorum. Bu sayede �rne�in ayn� kaynak kodu derleyerek,
 farkl� diller i�in farkl� tarih g�sterimleri sunabilirsiniz. Bir dosya
 i�inde s�ralama yaparken "�" karakterinin, "c"den hemen sonra
 gelmesini sa�layabilirsiniz. i18n sayesinde bir yaz�l�m�n kullan��l��
 �ok artar. KDE gibi g�zel bir masa�st� paketini �imdi T�rk�e
 kullanabiliyorsan�z bunu i18n deste�ine bor�lusunuz.

 Bunlar�n yan�nda, s�rada Star Office'in T�rk�e ayarlar�n�n yap�lmas�
 var. Sa�olsun Sun Microsystems, Star Office'i serbest b�rakarak Linux
 kullan�c�lar�n�n �ok geli�mi� bir ofis paketine sahip olmalar�na
 yard�m etti. Bize de bu nimetten yararlanmak kald�.

 Sevgi, sayg�, Linux  All copyrights belong to their respective owners. Other site content (c) 2014, GNU.WIKI. Please report any site errors to webmaster@gnu.wiki.